Servis za zavese

1. Servis SALESIANER MIETTEX, u daljem tekstu SM, sastoji se od demontaže, upisivanje zavesa po soboma, stručno čišćenje, peglanje na posebnoj presi za zavese kao i održavanje ( gletovanje,krajevi, falte) i montaža zavese koji je klijent predao SM.

2. Kupac se obavezuje, da plaća cenu servisa zavesa po komadu puta predate količine/kg/m2 po računu koji će biti ispostavljen. 

3. Račun se plaća nakon ispostavljanja fakture, bez skonta. U slučaju kašnjenja SM ima pravo da zaračuna 12% kamate plus PDV, kao i sve ostale troškove koje  prouzrokuje kašnjenje. U slučaju da SM zaračuna veću kamatu, smatraće se da je to dogovoreno. Plaćanja će se odnositi uvek na najstariju fakturu.

4. Odgovornosti SM i uprkos stručnog održavanja tekstila je nemoguća. Ovo se ne odnosi na namere ili grube nepažnje.

5. Prihvatanje isporuke znaći potvrđivanje ispravnosti i kopletnosti.

6. Žalbe i prigovori se šalju u roku od 24h putem e-mejla, faksa ili poštom. 

7. Dokazani povečani troškovi proizvodnje ili materijala dozvoljavaju SM povečanje cena. 

8. Udeo troškova transporta/ dovoza po važećem cenovniku.

9. SM ne prihvata nikakvu štetu sa strane trećih lica. Međutim, to ne važi za odgovornost prodajnih agenata u slučajevima namere ili grube nepažnje.

10. Naknadna porućivanja mogu se vršiti u bilo koje vreme i podležu ovim pravilima i uslovima.

11. Mesto nadležnosti i mesto obezbeđenja je Beograd.

 

Servis iznajmljivanje za hotele & restorane

1.  Servis od Salesianer Miettex Bogsim doo (u narednom tekstu SM) za pomenute firme ( u daljem tekstu klijenti) sastoji se od pružanje najma tekstila, stručnog pranja i desinfekcije veša, odgovarajuće održavanje, lagerovanja, besplatna zamena nakon istrošenog ili oštećenog veša, kao i dovoz i odvoz tekstila sa dogovorenog centralnog mesta koje poseduje prilaz za kontejnere sa točkovima. Dodatne troškove zbog promene mesta isporuke snosi klijent. 

2. Iznajmljeni veš ostaje iskljućivo vlasništvo SM i samo SM perionice ili od SM ovlašćene perionice mogu prati, održavati veš .  Bez odobrenja sa strane SM, klijentu nije dozvoljeno kompletno ili delimićno besplatno otudjivanje veša, kao i prodaja veša ili dalje iznajmljivanje.  Klijent se obavezuje da svoju potrebu iznajmljenog veša isključivo pribavlja od SM. 

3. Ovaj ugovor postaje pravosnažan, kada SM u roku od 3 meseca tj. ugovorenom roku nakon ponude  isporući robu i klijent istu prihvati. Ugovor je sačinjen na neodređeno vreme i raskidljiv je pismenim putem sa rokom od 6 meseci pred isteka nove kalendarske godine. Klijent stiće pravo da raskine ugovor, nakon što istekne ugovorna obaveza za iznajmljeni tekstil. Ugovorna obaveza počinje tek nakon prve prihvaćene isporuke od strane SM.

4. Obračunavanje sledi po isporućenoj količini, minimalno u visini dogovorenog procenta nedeljnog stanja tekstila. 

5. Vrednost najma i pranja je finansijski osigurana. Kao osnova obračunavanja služi Austrijska statistika VPI (2010=100) ili neki istovetni indeks. Cena najma i pranja se svakog januara po aktuelnim indeksima usklađuje. Osim toga dokazana poskupljenja ovlaščuju SM, mogućnost povečanja cena. 

6. Prihvatanje svake pojedinačne isporuke smatra se potvrdom kompletnosti i besprekornog kvaliteta. Klijent mora da se pobrine da ovlašćeni zaposleni potpišu otpremnicu, u suprotnom je SM ovlašćen da zadrži isporuku i da klijentu obračuna eventualne troškove (troškove prevoza itd.). SM ne odgovara za eventualne štete koje nastanu klijentu zbog zadržavanja isporuke. Za količinu delova koji se isporučuju, merodavno je prebrojavanje kod SM-a. Eventualne žalbe i reklamacije moraju da se prijave SM-u 24 časa po isporuci, pisanim putem.

7. Iznos fakture se prilikom ispostavljanja računa plaća bez skonta. Za slučaj docnje u plaćanju, SM je ovlašćen da obračuna 12% zatezne kamate godišnje sa doplatom poreza na promet kao i sve takse i troškove naplate. Ako su bankarske kamata koje SM plaća veće, onda se iste smatraju ugovorenim. Plaćanja se, bez obzira na svrhu, uvek pripisuju nastarijem potraživanju. Ukoliko klijent ne plati dospela potraživanja u roku od nedelju dana od opomene i pretnje raskidom ugovora, onda je SM ovlašćen da raskine ugovor poštujući rok nedelju dana.

8. Klijent je odgovoran za izgubljen, oštećen veš koji je korišćen van namene ili je postao neupotrebljiv, za kontejnere i transportne kontejnere i SM-u mora da nadoknadi sadašnju vrednost.

9. Knjižna odobrenja za delove veša koji su vraćeni neiskorišćeni, nisu moguća, pošto isti mora, iz higijenski razloga, da se dezinfikuje i očisti stručno.

10. Proporcionalni troškovi transporta/dolazak u skladu sa važećim cenovnikom.

11. Kod trajnih obustava isporuka (adaptacije, kraj sezone ili slično), klijent se obavezuje da na zahtev SM-a, odmah pripremi sve artikle iznajmljenog veša radi preuzimanja.U suprotnom, SM je ovlašćen da naplati sadašnju situaciji po jednom artiklu jednom mesečno.

12. Klijent se obavezuje da pri završetku ugovornog odnosa preuzme za njega specijalno izrađen iznajmljeni veš koji je namenjen za korišćenje, koji se nalazi u skladištu ili je u statusu porudžbine, po sadašnjoj vrednosti. Sadašnja vrednost za novu robu je nabavna cena a za polovnu robu vrednost u skladu sa važećim cenovnikom za rezervne delove SM-a. Za vreme raskida nisu dozvoljene izmene stanja.

13. Kod prevremenog raskida ugovora, klijent ima obavezu da nadoknadi štetu. Šteta koja se nadoknađuje obuhvata, nezavisno od stepena krivice, svakako i doprinos za pokriće kojeg je SM lišen zbog prevremenog raskida ugovora.

14. Isključena je odgovornost SM-a za posledične štete. Iznajmljeni veš SM nije osigurao. Za privatne delove veša SM ne preuzima odgovornost.

15. Sudska nadležnost i mesto ispunjenja je Beč.Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Wien.  

 

Servis za dušeke

1. Servis SALESIANER MIETTEX (u daljem tekstu SM) za gore navedenu firmu (u daljem tekstu klijent) sastoji se u isporuci očišćenih i pripremljenih dušeka, u zameni za isti broj polovnih dušeka, prema gore navedenim ugovorenim vremenskim intervalima.

2. SM-čisti dušeci su i ostaju u isključivom vlasništvu SM-a i njih sme samo SM ili perionica koju navede SM, da čisti i održava. Bez saglasnosti SM-a, klijent dostavljene dušeke ne sme da prenosi ni u celosti ni delimično na treća lice, bez ili uz naknadu ili da dozvoli korišćenje SM čistih dušeka. Klijent se obavezuje da trebuje dušeke isključivo od SM-a.

3. Ovaj ugovor smatra se realizovanim ako SM u roku od 3 meseca odn. u dogovorenom roku posle davanaj ponude od strane klijenta, prihvati njegovu ponudu faktičkim vršenjem usluga. Ugovor se zaključuje na neodređeno vreme i može da se raskine uz poštovanje 6-mesečnog roka do kraja kalendarske godine putem preporučenog pisma. Pravo klijenta da izrekne prvi put raskid, nastaje tek po isteku gote navedenog trajanja ugovora o zakupu. Ugovor počinje da teče  prvom isporukom koju naplaćuje SM.

4. Cena iznamljivanja ili pranja ima obezbeđenu vrednost. Kao mera za obračun služi VPI koji je objavila statistika Austrije (2010=100) ili neki drugi indeks umesto pomenutog. Cena iznamljivanja ili pranja se prilagođava jednom godišnje, u januaru, uz korišćenje važećeg objavljenog indeksnog  broja. Povećanja ukupnih troškova koja mogu da se dokažu, daju SM-u za pravo da ih poveća proporcionalno.

5. „Prihvatanje svake pojedinačne isporuke smatra se potvrdom kompletnosti i besprekornog kvaliteta. Klijent mora da se pobrine da ovlašćeni zaposleni potpišu otpremnicu, u suprotnom je SM ovlašćen da zadrži isporuku i da klijentu obračuna eventualne troškove (troškove prevoza itd.). SM ne odgovara za eventualne štete koje nastanu klijentu zbog zadržavanja isporuke. Za količinu delova koji se isporučuju, merodavno je prebrojavanje kod SM-a. Eventualne žalbe i reklamacije moraju da se prijave SM-u 24 časa po isporuci, pisanim putem.

6. Iznos fakture se prilikom ispostavljanja računa plaća bez skonta. Za slučaj docnje u plaćanju, SM je ovlašćen da obračuna 12% zatezne kamate godišnje sa doplatom poreza na promet kao i sve takse i troškove naplate. Ako su bankarske kamata koje SM plaća veće, onda se iste smatraju ugovorenim. Plaćanja se, bez obzira na svrhu, uvek pripisuju nastarijem potraživanju. Ukoliko klijent ne plati dospela potraživanja u roku od nedelju dana od opomene i pretnje raskidom ugovora, onda je SM ovlašćen da raskine ugovor poštujući rok nedelju dana.

7. SM-čisti dušeci smeju da se koriste samo namenski. Kod gubitka ili grubog oštećenja, klijent garantuje sa zamenskom cenom.

8. Knjižna odobrenja za SM-čiste dušeke koji su vraćeni neiskorišćeni, nisu moguća, pošto isti mora, iz higijenskih razloga, da se očisti stručno.

9. Kod prevremenog raskida ugovora, klijent je obavezan na naknadu štete. Šteta koja se nadoknađuje obuhvata, nezavisno od stepena krivice, i doprinos za pokriće kojeg je SM lišen usled prevremenog raskida ugovora.

10. Isključena je odgovornost SM-a za posledične štete. SM-čisti dušeci nisu osigurani od strane SM-a.

11. Sudska nadležnost i mesto ispunjenja je Beč.

 

Zdrastvene usluge

Preambula

Cilj saradnje je da se obezbedi bezbedno, visoko kvalitetno privredno snabdevanje nalogodavca tekstilom. Na osnovu ovog cilja, partneri će u uskoj saradnji težiti ka tekućoj optimizaciji snabdevanja.

Odredbe, smernice i uslovi

Nezavisno od vrste snabdevanja i od lokacije vešernice, dalje navedene odredbe, smernice i uslovi u punom obimu su obavezujući za obe ugovorne strane u važećoj verziji i smatraju se sastavnim delom ovog ugovora:

1.1 Smernice o higijeni

„Salesianer Miettex“ raspolaže važećim pasošem za higijenu, koji izdaje, na osnovu smernica o higijeni za vešernice koje obrađuju bolnički veš, (objavljeno od strane austrijskog društva za higijenu, mikrobiologiju u preventivnu medicinu – ÖGHMP dana 01.09.0918. godine) ÖGHMP.

Odvijanje posla vrši se obostrano prema smernicama za obradu boničkog veša u važećoj verziji (smernice o higijeni 1981 ÖGHMP). „Nalogodavac“ ima pravo da u svakom trenutku zahteva provere higijene (pasoš za higijenu).

1.2 Zakon o medicinskim proizvodima (MPG)

Poštovanje MPG u važećoj verziji za tekstile koji se u skladu sa MPG definišu kao medicinski proizvodi.

1.3 Dodatne kontrole

„Nalogodavac“ ima pravo da sprovede dodatno bakteriološke kontrole i dodatne kontrole veša i provere postupaka i bez prethodne najave kod „Salesianer Miettex“. Troškove za to snosi „Nalogodavac.“

Predmet ugovora

„Salesianer Miettex“za vreme trajanja ugovora uzima na sebe snabdevanje nalogodavca tekstilom Salesianer Miettex-sistema za ustanove u (nedostaje tekst)

Obim usluga

Usluge „Salesianer Miettex“ obuhvataju različite segmente snabdevanja. Redovno opsluživanje „nalogodavca“ preko kvalifikovanog osoblja za klijente radi optimizacije funkcionalnosti i ekonomičnosti usluge je načelno sastavni deo usluge.

3.1 Stacionarno snabdevanje i snabdevanje za inkontinenciju

Stacionarno snabdevanje obuhvata isporuku iskoristivih artikala prema potrebama, u skladu sa dispozicijom potrošne službe (stambeni segment i segment nege) kao i preuzimanje. U to spada pojedinačno:

• Isporuka i preuzimanje iskoristivih, higijenski besprekornih artikala na ugovorenim mestima za isporuku i preuzimanje u pogodnim sistemima za transport
• Priprema organizacionih sredstava neophodnih za dispoziciju (npr. porudžbenice)
• Isporuka u čvrstim jedinicama za pakovanje po artiklu

3.1.1 Varijanta 1

Isporuka čistog veša i preuzimanje vrši se decentralizovano svakoj odn. od strane svake potrošne službe.

3.1.2 Varijanta 2

Isporuka – u skladu sa dispozicijom potrošnih službi „nalogodavca“ – komisioniranog čistog veša i preuzimanje zaprljanog veša vrši se centralno na mestu isporuke/preuzimanja. Dalju raspodelu čistog veša vrše zaposleni „nalogodavca“.

3.2 Službena odeća u servisu ormara

Snabdevanje zaposlenih „nalogodavca“ službenom odećom obuhvata individualno prilagođavanje, stavljanje na raspolaganje, stručno održavanje, stručnu opravku i obeležja službene odeće. Povrh toga, sadržane su sledeće usluge:

• Zamena odeće kod habanja
• Zamena kod izmena u veličini
• Vraćanje odeće zaposlenih koji istupaju
• Identifikacija pojedinačnih delova – praćenje
• Einzelteilidentifizierung und –verfolgung
• Stavljanje na raspolaganje kolekcije za nove zaposlene
• Preuzimanje zaprljanog veša u centralnoj službi kod nalogodavca
• Stavljanje na raspolaganje pregrada ključem i ormara za odlaganje
• Sortiranje odeće u ormare pod ključem

Obim servisa, posebno artikli i oprema za pojedinačne grupe zaposlenih kao i ritam isporuke i preuzimanja, biće definisan kasnije.

3.3 Obrada veša klijenata

Veš klijenata preuzima „Salesianer Miettex“ u ugovorenoj, centralnoj službi kod „nalogodavca“, podvrgava se adekvatnom sređivanju i ponovo se vraća. Isporuka i preuzimanje vrši se u ritmu snabdevanja iznajmljenim tekstilom.

Artikli za obradu u higijenskoj vešernici moraju da budu pogodni za adekvatne postupke pranja i sušenja.

 

Odredbe o realizaciji i obaveze „nalogodavca“ da sudeluje

Ako neka usluga zahteva saradnju „nalogodavca“, onda on može da zahteva neku uslugu samo ako ispuni obavezu sudelovanja.

Sve službe koje opslužuje „Salesianer Miettex“ kod „nalogodavca“ moraju da budu stalno dostupne.

„Salesianer Miettex“ ima pravo na obilazak i proveru svih artikala koji su dati na raspolaganje. Ako se artikli za vreme ugovora uzmu iz programa isporuke od strane „Salesianer Miettex“, onda „Salesianer Miettex“ iste, po dogovoru sa „nalogodavcem“ može da zameni artiklima iste vrednosti.

Organizaciona sredstva smeju da se koriste isključivo u okviru usluge sistema Salesianer Miettex.Redovno sređivanje kao što je pranje, čišćenje i održavanje, sprovodi samo „Salesianer Miettex“.

„Salesianer Miettex“ ne preuzima odgovornost za vraćanje veša klijenata koji nije obeležen oznakom stanice i klijenta koja ima sistem otporan na pranje.

4.1 Segment stacionarnog snabdevanje i snabdevanja za inkontinenciju

Isporuka artikala vrši se u skladu sa pravovremenom dispozicijom službe za trebovanje.

Zarpljan veš stavlja na raspolaganje „nalogodavac“ u dogovoru sa „Salesianer Miettex“ na ugovorenim mestima kod „nalogodavca“, u džakovima za veš.

Ne bi trebalo da bude razmene artikala između službi. Ako se svi isporučeni artiklo ne vrate kompletno u vešernicu, onda „nalogodavac“ mora da nadoknadi njihovu sadašnju vrednost.

 

4.2 Segment poslovne odeće

Nalogodavac“ imenuje kontakt osobu za sledeće zadatke:

• Proba odeće novih zaposlenih
• Prijava novih zaposlenih i njihove opreme „Salesianer Miettex-u“
• Odjava i vraćanje odeće zaposlenih koji više ne rade, „Salesianer Miettex-u“
• Prijava zamene veličine i druge izmene „Salesianer Miettex-u“
• Izdavanje ključeva novim zaposlenima i preuzimanje ključeva od zaposlenih koji više ne rade kao i nova nabavka ključeva zbog gubitka

Nošena odeća odlaže se u ormare za odlaganje koje je na raspolaganje stavio „Salesianer Miettex“.

Bezbednost snabdevanja

5.1 Snabdevanje 

Bezbedno snabdevanje „nalogodavca“ najveći je zadatak obe ugovorne strane. Svaka služba koja se snabdeva iznajmljenim tekstilima, uvek ima dovoljno veša za iznajmljivanje na raspolaganju. „Salesianer Miettex“ će u slučaju kratkoročnog nedostatka kod nalogodavca dodatno ubrzati realizaciju naloga u skladu sa zahtevima „nalogodavca.“

5.2 Dogovor o međusobnom pružanju pomoći

U slučaju obustave ili smetnji u radu, potrebno je da „Salesianer Miettex“ obezbedi snabdevanje „nalogodavca“ vešom od strane jedne ili više vešernica iste kvalifikacije. Time „nalogodavcu“ ne nastaju dodatni troškovi.

5.3 Smetnje u radu

Smetnje u radu koje ugrožavaju snabdevanje, moraju da se saopšte „nalogodavcu“ bez odlaganje.

Garancija i odgovornost

6.1 Količine

Za isporuku, vraćanje i portfolio svih tekstila važe količine koje je utvrdio „Salesianer Miettex“ . Kontrola od strane „nalogodavca“ mora da bude moguća u svakom trenutku.

6.2 Reklamacije

„Nalogodavac“ se obavezuje da bez odlaganja prijavi uočene nedostatke, najkasnije u roku od 48 sati po utvrđivanju istih. Skriveni nedostaci se prijavljuju u roku od tri nedelje po isporuci, pisanim putem. Isključeno je kasnije ostvarivanje prava po osnovu nedostataka.

6.3 Strani predmeti

„Salesianer Miettex“ nije odgovoran za predmete koji su ostavljeni u zaprljanom vešu, ali se obavezuje da ih vrati „nalogodavcu“, ako takve predmete nađe.

6.4 Odgovornost

Salesianer Miettex“ je odgovoran prema „nalogodavcu“ u slučaju grube nepažnje kao i zaposlenom na rukovodećoj poziciji. Kod druge povrede bitnih ugovornih obaveza sopstvenom krivicom ili grupe nepažnje osoblja prema ne tako značajnim ugovornim obavezama, „Salesianer Miettex“ je odgovoran za nastale štete u okviru zaključenih osiguranja. „Salesianer Miettex“ mora da zaključi dovoljno osiguranje od odgovornosti za preduzeće. „Salesianer Miettex“ nije odgovoran za štete koje nastanu usled nedostatka kvaliteta veša klijenata, za nedovoljnu čvrstoću i nedovoljno postojanu boju kao i za štete na čistim hemijskim vlaknima i mešovitim tkaninama, koje nisu zasebno obeležene i upakovane. „Salesianer Miettex“ takođe nije odgovoran za štete na tekstilima i specijalnim artiklima klijenta koje nastanu skrivenim nedostacima usled pogrešnog sortiranja od strane „nalogodavca“ ili njegovih angažovanih saradnika, uključujući posledične štete i predmete koji ne spadaju u veš.

6.5 Zaštita od infekcije

„Nalogodavac“ mora da obezbedi da se veš u potpunosti dezinfikuje od specijalnih jedinica za visoko kontagiozne (visoko infektivne) bolesti (hemoragijska groznica, kolera, antraks, kuga, besnilo, tularemija itd.) na mestu nastanka, prema podacima zvaničnih organa.

Potom veš mora da bude spremljen u žutim džakovima za odlaganje od strane „Salesianer Miettex-a“, radi preuzimanja.

Veš iz oblasti sa infektivnim bolestima (dizenterija, difterija, tifus, hepatitis, polimijelitis, itd.) kao i stanarima sa MRSA, „Salesianer Miettex“ mora da pripremi u žutim džakovima za odlaganje, radi preuzimanja od strane „nalogodavca“.

Žute džakove po potrebi stavlja na raspolaganje „Salesianer Miettex“ .

 

6.6 Ćutanje

„Salesianer Miettex“ i njegovi angažovani saradnici su obavezni na ćutanje u vezi sa svim stvarima „nalogodavca“ koje su saznali u okviru ispunjenja ugovora. Trajanje ćutanja nastavlje se i po isteku ugovornog odnosa.

 

Faktura i uslovi plaćanja

7.1 Faktura

Cena usluga sa doplatom važećeg PDV-a obuhvata usluge u skladu sa tačkom 3 ovog ugovora.Osnova obračuna je ponuda od XXX. Ukupan račun se diferencira prema službama. „Salesianer Miettex“ svoje usluge za nalogodavca obračunava mesečno.

7.2 Prilagođavanje cena

Ponuđene cene su fiksne cene za prvu kalendarsku godinu ugovora. Menjaju se u razmeri odobrenih povećanja cena nezavisne arbitražne komisije u Saveznom Ministarstvu za privredne poslove. Postaju važeće u narednom mesecu po izdatom odobrenju.

Trajanje ugovora

8.1 Rokovi

Ugovor ima minimalni rok od 36 meseca.

Ako se ugovor ne raskine najkasnije 12 meseci pre isteka, onda se produžava za još 24 meseca.

Raskid se saopštava preporučenim pismom sa povratnicom.

Obe ugovorne strane imaju pravo na raskid bez otkaznog roka ako postoji važan razlog. Važan razlog postoji ako se krše bitne odredbe uslova poslovanja i ugovora.

Ukoliko preduzeće „nalogodavca“ preuzme neko treće lice i nastavi sa radom istog, onda se „nalogodavac“ obavezuje da trećem licu, nametne trajanje postojećeg ugovora. Isto važi u slučaju druge vrste sukcesije funkcije.

„Salesianer Miettex“ je ovlašćen da u roku od šest meseci prevremeno raskine ugovor, ako sa ugovorenim cenama nije moguća ekonomična obrada veša.

8.2 Vraćanje

U slučaju raskida ugovora iz bilo kog razloga, „nalogodavac“ mora da preuzme iznajmljene tekstile (službenu i zaštitnu odeću) kao i artikle nabavljene ili proizvedene za klijente individualno, u skladu sa rezidualnom vrednošću. 

Rezidualna vrednost tekstila se obračunava prema njenoj nabavnoj vrednosti i stvarnom korišćenju. Nove delove prema kupoprodajnoj ceni, delove koji se koriste za 25% po godini korišćenja manje, ali najmanje 25%. 

Za sve ostale iznajmljene tekstile „Salesianer Miettex“ zadržava pravo da u skladu sa odredbama branše, ove tekstile „nalogodavca“ ustupi po sadašnjoj vrednosti, ato je oko 50% nove vrednosti. 

Za vreme poslednja 3 meseca ugovora, za službenu odeću nisu moguće nove prijave, odjave lica koja ih nose ili druge izmene. 

Povrh toga, od datuma prijema saopštenja o raskidu neće biti izmena u obimu snabdevanja. To se tiče prijema novih artikala u asortiman za snabdevanje kao i proširenje snabdevanja tekstilom na do sada neuslužene segmente.

Obaveza ukazivanja

„Nalogodavac“ se obavezuje da ukaže na založne poverioce nad imovinom „Salesianer Miettex“ u portfolijima proizvoda. Istovremeno se „nalogodavac“ obavetuje da „Salesianer Miettex“ obavesti bez odlaganja, pisanim putem, o zalogama ili drugim uticajima trećih lica na ugovorne proizvode. To važi i u vezi sa drugim pravima i zahtevima koje treća lica ostvaruju u pogledu predmeta i proizvoda koji su u vlasništvu „Salesianer Miettex“.

10 Završne odredbe

10.1 Pisani oblik

Izmene ugovora ili dopune zahtevaju pisani oblik. Proširenja i specijalne odredbe zahtevaju zaseban pisani dogovor.

10.2 Salvatorna klauzula

Ukoliko jedna ili više odredbi ovog ugovora postane (u) nevažeća (e) ili ne može da se realizuje, onda nevaženje ili nemogućnost realizacije ove (ih) odredbe (o) nema za posledicu nevaženje ostalih odredbi.

10.3 Mesto ispunjenja i sudska nadležnost

Mesto ispunjenja u sudska nadležnost je Beč.

 

Servis za higijenu prostora za pranje

1a. Premium rolne ubrusa i dozatori:

Premium rolne ubrusa i dozatori su i ostaju u isključivom vlasništvu SALESIANER MIETTEX, u daljem tekstu SM. Usluga SM-a sastoji se u isporuci očišćenih i pripremljenih rolni ubrusa kao i u stavljanju na raspolaganje i održavanju neophodnog dozatora za ubruse.

1b.  Klijent se obavezuje da koristi samo rolne ubrusa koje SM stavi na raspolaganje i da iste ne pere sam, već da ih isključivo preda SM-u na pranje.

2a.  Premium SaniTizer/Premium Air/Premium FemCare:

Premium SaniTizer: usluga SM-a sastoji se u davanju na raspolaganje i održavanju Premium SaniTizer-a kao i isporuci i zameni flakona u dogovorenom vremenskom intervalu. Premium Air: usluga SM-a se sastoji u davanju na raspolaganje i održavanju Premium Air-a kao i isporuci i zameni dozatora mirisa u dogovorenom vremenskom intervalu. Premium FemCare: usluga SM-a se sastoji u davanju na raspolaganje i servisiranju Premium FemCare-a, redovnom punjenju higijenskom aktivnom supstancom kao i odlaganjem otpada u Premium FemCare u dogovorenom vremenskom intervalu.

2b.  Premium SaniTizer/Premium Air/Premium FemCare su i ostaju u isključivom vlasništvu SM-a. Servis sme da obavlja isključivo SM. Klijent se obavezuje da za dotični servis koristi samo proizvode koje SM stavi na raspolaganje.

3. U slučaju gubitka ili grubog oštećenja rolni ubrusa/dozatora ubrusa/ Premium SaniTizer/Premium Air/Premium FemCare, klijent je obavezan da nadoknadi štetu u skladu sa važećim cenovnikom.

4. Fakturisanje se vrši na svake 4 nedelje. Iznos fakture se prilikom ispostavljanja računa plaća bez skonta. Za slučaj docnje u plaćanju, SM je ovlašćen da obračuna 12% zatezne kamate godišnje sa doplatom poreza na promet kao i sve takse i troškove naplate. Ako su bankarske kamata koje SM plaća veće, onda se iste smatraju ugovorenim. Plaćanja se, bez obzira na svrhu, uvek pripisuju nastarijem potraživanju. Ukoliko klijent ne plati dospela potraživanja u roku od nedelju dana od opomene i pretnje raskidom ugovora, onda je SM ovlašćen da raskine ugovor poštujući rok nedelju dana.

5. Ovaj ugovor se zaključujen na neodređeno vreme i može da se raskine uz poštovanje 6-mesečnog roka na kraju svake kalendarske godine putem preporučenog pisma, pri čemu se klijent izričito odriče raskida pre isteka ugovorenog trajanja (3/4/5 godina). Ugovor postaje važeći potpisom ugovora klijenta i SM-a pisanom potvrdom. Rok počinje sa prvom isporukom. Za vreme otkaznog roka, nisu dozvoljene izmene stanja. Kod prevremenog raskida ugovora, klijent je obavezan na naknadu štete. Šteta koja se nadoknađuje obuhvata, nezavisno od stepena krivice, i doprinos za pokriće kojeg je SM lišen usled prevremenog raskida ugovora.

6. Dokaziva povećanja ukupnih i materijalnih troškova ovlašćuju SM-a da proporcionalno poveća cene.

7. Naknadne porudžbine mogu da se vrše u svakom trenutku i podležu takođe postojećim ugovornim uslovima.

8. Taksa plaćena u skl. sa §33 tarifne stavke 5 stav 5 tačka 3 i §6 stav 2 Zakona o taksama 1957 od strane SM-a.

 

Pamučni ubrusi

USLOVI ISPORUKE

1. Pamučni ubrusi i dozatori su i ostaju u isključivom vlasništvu SALESIANER MIETTEX, u daljem tekstu SM. Navedena firma, u daljem tekstu, klijent, odgovoran je za svako lišavanje vlasništva sa rezervnim cenama. Pamučne ubruse sme da čisti i održava samo SM ili jedna od vešernica koju navede SM. Bez saglasnosti SM-a, klijent ne sme da prenese ili preda na upotrebu pamučne ubruse u celosti ili delimično trećim lica, sa ili bez naknade. Klijent se obavezuje da trebuje pamučne ubruse isključivo od SM-a. 2. Servis SM-a sastoji se u stavljanju ubrusa na raspolaganje, čišćenje u ugovorenim ciklusima, do 5% davanja rezervnih ubrusa za količinu pranja usled ishabanosti kao i dostavu i preuzimanje

3. Pamučni ubrusi su namenjeni isključivo za uljane površine i dostavljene posude radi čuvanja i transporta UN 1856 ubrusa sa sadržajem ulja. Klijent potvrđuje da neće koristiti pamučne ubruse za čišćenje ulja koja ne potiču iz brisanja, rastvarača i sredstava za čišćenje ili drugih materijala koja se smatraju opasnom robom u smislu ADR-a. Klijent odgovara za sve troškove i štete (npr. troškove odlaganja, troškove za specijalne transporte) koji se svode na nestručnu upotrebu ili kršenje date garancije.

4. Klijent se obavezuje da na ime cene za iznajmljivanje i pranje plati paušalni iznos od najmanje 100% dotične situacije po jednoj nedelji prilikom ispostavljanja računa. Trenutno se račun ispostavlja u 4-nedeljnom intervalu. Iznos fakture se prilikom ispostavljanja računa plaća bez skonta. Za slučaj docnje u plaćanju, SM je ovlašćen da obračuna 12% zatezne kamate godišnje sa doplatom poreza na promet kao i sve takse i troškove naplate. Ako su bankarske kamata koje SM plaća veće, onda se iste smatraju ugovorenim. Plaćanja se, bez obzira na svrhu, uvek pripisuju nastarijem potraživanju. Ukoliko klijent ne plati dospela potraživanja u roku od nedelju dana od opomene i pretnje raskidom ugovora, onda je SM ovlašćen da raskine ugovor poštujući rok nedelju dana.

5. Ovaj ugovor se zaključen na neodređeno vreme i može da se raskine uz poštovanje 6-mesečnog roka na kraju svake kalendarske godine putem preporučenog pisma, pri čemu se klijent izričito odriče raskida pre isteka ugovorenog trajanja (3/4/5 godina). Ugovor postaje važeći potpisom ugovora klijenta i SM-a pisanom potvrdom. Rok počinje sa prvom isporukom. Za vreme otkaznog roka, nisu dozvoljene izmene stanja. Kod prevremenog raskida ugovora, klijent je obavezan na naknadu štete. Šteta koja se nadoknađuje obuhvata, nezavisno od stepena krivice, i doprinos za pokriće kojeg je SM lišen usled prevremenog raskida ugovora.

6. Prihvatanje isporuke smatra se potvrdom kompletnosti i besprekornog kvaliteta. Za količinu delova koji se isporučuju, merodavno je prebrojavanje kod SM-a. Eventualne žalbe i reklamacije moraju da se prijave SM-u 24 časa po isporuci, pisanim putem.

7. Dokaziva povećanja ukupnih i materijalnih troškova ovlašćuju SM-a da proporcionalno poveća cene.

8. Proporcionalni troškovi transporta/dolazak u skladu sa važećim cenovnikom.

9. Naknadne porudžbine mogu da se vrše u svakom trenutku i podležu takođe postojećim ugovornim uslovima.

10. Pamučni ubrusi i posude nisu osiguranje od strane SM-a.

11. Isključena je odgovornost SM-a za poslednične štete.

12. Taksa plaćena u skl. sa §33 tarifne stavke 5 stav 5 tačka 3 i  §6 stav 2 Zakona o taksama 1957 od strane SM-a.

 

Berufskleidung

USLOVI ISPORUKE

1.  Servis od Salesianer Miettex Bogsim doo (u narednom tekstu SM) za pomenute firme ( u daljem tekstu klijenti) sastoji se od pružanje najma tekstila, stručnog pranja i desinfekcije veša, odgovarajuće održavanje, lagerovanja, besplatna zamena nakon istrošenog ili oštećenog veša, kao i dovoz i odvoz tekstila sa dogovorenog centralnog mesta koje poseduje prilaz za kontejnere sa točkovima. Dodatne troškove zbog promene mesta isporuke snosi klijent. 

2.  Iznajmljeni veš ostaje iskljućivo vlasništvo SM i samo SM perionice ili od SM ovlašćene perionice mogu prati, održavati veš .  Bez odobrenja sa strane SM, klijentu nije dozvoljeno kompletno ili delimićno besplatno otudjivanje veša, kao i prodaja veša ili dalje iznajmljivanje.  Klijent se obavezuje da svoju potrebu iznajmljenog veša isključivo pribavlja od SM. 

3. Ovaj ugovor postaje pravosnažan, kada SM u roku od 3 meseca tj. ugovorenom roku nakon ponude  isporući robu i klijent istu prihvati. Ugovor je sačinjen na neodređeno vreme i raskidljiv je pismenim putem sa rokom od 6 meseci pred isteka nove kalendarske godine. Klijent stiće pravo da raskine ugovor, nakon što istekne ugovorna obaveza za iznajmljeni tekstil. Ugovorna obaveza počinje tek nakon prve prihvaćene isporuke od strane SM.

4. Klijent se obavezuje da na ime cene za iznajmljivanje i pranje plati paušalni iznos od najmanje 100% dotične situacije po jednoj nedelji (=Cena/komad/nedelja) prilikom ispostavljanja računa. Ugovoreni paušalni iznos za iznajmljenu odeću već sadrži popust za slučaj odsustva usled bolesti, odmora itd. Proporcionalni troškovi transporta po jednom dolasku obračunavaju se u skladu sa važećim cenovnikom.

5.  Cena iznamljivanja ili pranja ima obezbeđenu vrednost. Kao mera za obračun služi VPI koji je objavila statistika Austrije (2010=100) ili neki drugi indeks umesto pomenutog. Cena iznamljivanja ili pranja se prilagođava jednom godišnje, u januaru, uz korišćenje važećeg objavljenog indeksnog  broja. Povećanja ukupnih troškova koja mogu da se dokažu, daju SM-u za pravo da ih poveća proporcionalno.

6.  Prihvatanje svake pojedinačne isporuke smatra se potvrdom kompletnosti i besprekornog kvaliteta. Klijent mora da se pobrine da ovlašćeni zaposleni potpišu otpremnicu, u suprotnom je SM ovlašćen da zadrži isporuku i da klijentu obračuna eventualne troškove (troškove prevoza itd.). SM ne odgovara za eventualne štete koje nastanu klijentu zbog zadržavanja isporuke. Za količinu delova koji se isporučuju, merodavno je prebrojavanje kod SM-a. Eventualne žalbe i reklamacije moraju da se prijave SM-u 24 časa po isporuci, pisanim putem.

7.  Iznos fakture se prilikom ispostavljanja računa plaća bez skonta. Za slučaj docnje u plaćanju, SM je ovlašćen da obračuna 12% zatezne kamate godišnje sa doplatom poreza na promet kao i sve takse i troškove naplate. Ako su bankarske kamata koje SM plaća veće, onda se iste smatraju ugovorenim. Plaćanja se, bez obzira na svrhu, uvek pripisuju nastarijem potraživanju. Ukoliko klijent ne plati dospela potraživanja u roku od nedelju dana od opomene i pretnje raskidom ugovora, onda je SM ovlašćen da raskine ugovor poštujući rok nedelju dana.

8. Delovi iznajmljene odeće krojeni po meri klijenta ne mogu da se smanje po pitanju inventara, i klijent mora da ih otkupi pe sadašnjoj vrednosti.

9. Klijent je odgovoran za izgubljen, oštećen veš koji je korišćen van namene ili je postao neupotrebljiv, za kontejnere i transportne kontejnere i SM-u mora da nadoknadi sadašnju vrednost.

10. Knjižna odobrenja za delove veša koji su vraćeni neiskorišćeni, nisu moguća, pošto isti mora, iz higijenski razloga, da se dezinfikuje i očisti stručno.

11. Proporcionalni troškovi transporta/dolazak u skladu sa važećim cenovnikom.

12. Klijent se obavezuje da pri završetku ugovornog odnosa preuzme za njega specijalno izrađen iznajmljeni veš koji je namenjen za korišćenje, koji se nalazi u skladištu ili je u statusu porudžbine, po sadašnjoj vrednosti. Sadašnja vrednost za novu robu  je nabavna cena a za polovnu robu vrednost u skladu sa važećim cenovnikom za rezervne delove SM-a. Za vreme raskida nisu dozvoljene izmene stanja.

13. Kod prevremenog raskida ugovora, klijent ima obavezu da nadoknadi štetu. Šteta koja se nadoknađuje obuhvata, nezavisno od stepena krivice, svakako i doprinos za pokriće kojeg je SM lišen zbog prevremenog raskida ugovora.

14. Isključena je odgovornost SM-a za posledične štete. Iznajmljeni veš SM nije osigurao. Za privatne delove veša SM ne preuzima odgovornost.

15. Sudska nadležnost i mesto ispunjenja je Beč.

© SALESIANER MIETTEX GmbH